VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF

POLITYKA PRYWATNOŚCI VALIANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Data wejścia w życie: 25.05.2018

Ostatnia modyfikacja dokumentu: 19.10.2018

Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności. W tym celu przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Valians International Sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez Valians International Sp. z o.o., dotyczące:

• pracowników bądź współpracowników kontrahentów Valians International Sp. z o.o., wyznaczonych do kontaktów z Valians lub reprezentujących podmioty współpracujące z Valians International Sp. z o.o. (osoby do kontaktu z Valians)- rozdział II niniejszej polityki,

• osób otrzymujących newsletter branżowy Valians Sp. z o.o. – rozdział III niniejszej polityki

• osób korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Valians International Sp. z o.o. – rozdział IV niniejszej polityki, a także

• osób uczestniczących w badaniach, analizach oraz rozeznaniach rynkowych przeprowadzanych przez Valians na zlecenie klientów Valians, a także osób otrzymujących oferty współpracy, a także uczestniczących w prospekcjach biznesowych – rozdział V niniejszej polityki.

I. DEFINICJE

Pojęcia wskazane poniżej i używane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie z następującymi definicjami:

Administrator lub Valians Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. [+48 12 631 12 89], e-mail: valians@valians-international.com
Dane osobowe lub dane informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 RODO.
Polityka prywatności niniejszy dokument
RODO rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); mogą Państwo zapoznać się z pełnym tekstem RODO na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Strona strona internetowa Valians International Sp. z o.o. dostępna w domenie http://valians-international.com

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW LUB WSPÓLPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW VALIANS – OSÓB KONTAKTOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: valians@valians-international.com

Kategorie i źródło pozyskania danych osobowych

Valians dysponuje Państwa danymi osobowymi w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz stanowiska pracy, a także rodzaju spraw, którymi Pani/Pan się zajmuje, jako osoba kontaktująca się z nami lub reprezentująca naszego kontrahenta.

Dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie, w której Pani/Pan został wyznaczony jako osoba do kontaktu z nami) lub za pośrednictwem Państwa pracodawcy (reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu), z uwagi na wyznaczenie Panią/Pana jako osoby do kontaktu z Valians.

Cele przetwarzania danych osobowych

Valians przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako osoby wyznaczonej przez naszego kontrahenta do kontaktu z Valians lub reprezentującą naszego kontrahenta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Valians, którym jest:

• kontaktowanie się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów, w ramach których wyznaczono Panią/Pana jako osobę kontaktową (umowy zawarte między nami a Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który jest reprezentowany przez Panią/Pana), w tym w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, prowadzenia bieżącej korespondencji;

• ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z umową zawartą z podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje, lub który jest przez Panią/Pana reprezentowany, czyli kontrahentem Valians.

Okres przechowywania danych osobowych

Valians będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania i wykonywania umowy, w ramach której wskazano Panią/Pana, jako osobę do kontaktu z Valians, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Valians. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Valians usługi IT, usługi z zakresu księgowości-rachunkowości, lub usługi prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Valians realizuje prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te są następujące:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych osobowych

• prawo żądania sprostowania danych osobowych

• prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Valians).

Szczegółowa informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w pkt VI niniejszej polityki.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: valians@valians-international.com. W zgłoszeniu dotyczącym realizacji Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wskazanie informacji o Pani/Pana tożsamości (imię, nazwisko), które posłużą identyfikacji Pani/Pana tożsamości w celu realizacji powyżej wymienionych praw.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Na terytorium Polski organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCÓW NEWSLETTERA BRANŻOWEGO VALIANS

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: valians@valians-international.com

Kategorie i źródło pozyskania danych osobowych

Valians dysponuje Państwa danymi osobowymi w postaci: adresu e-mail. Niekiedy, Pani/Pana adres e-mail może ujawniać inne Państwa dane osobowe, takie jak imię lub nazwisko, jeśli stanowią część adresu e-mail.
Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne jeśli chcą otrzymywać Państwo nasz newsletter).

Cele przetwarzania danych osobowych

Valians przetwarza Pani/Pana dane osobowe – jako odbiorcy newslettera w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Valians, którym jest:

• przesyłanie branżowego newslettera opracowanego przez Valians, w celu przekazywania Pani/Panu informacji na temat istotnych wydarzeń branżowych, w szczególności informacji o rynkach Europy środkowo-wschodniej (branżowy newsletter nie zawiera treści marketingowych)

• utrzymywanie kontaktów biznesowych z odbiorcą newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych

Valians będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przesyłania branżowego newslettera, do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera (tj. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych). Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera kontaktując się z nami na wskazany powyżej adres e-mail.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Valians. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione, podmiotom świadczącym na rzecz Valians usługi IT, usługi z zakresu księgowości-rachunkowości lub usługi prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Valians realizuje prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te są następujące:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych osobowych

• prawo żądania sprostowania danych osobowych

• prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Valians).

Szczegółowa informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w pkt V niniejszej polityki.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: valians@valians-international.com. W zgłoszeniu dotyczącym realizacji Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wskazanie informacji o Pani/Pana tożsamości (imię, nazwisko), które posłużą identyfikacji Pani/Pana tożsamości w celu realizacji powyżej wymienionych praw.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Na terytorium Polski organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z VALIANS ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ VALIANS

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: valians@valians-international.com

Kategorie i źródło pozyskania danych osobowych

Valians dysponuje Państwa danymi osobowymi w postaci: adresu e-mail, imię, nazwisko lub numer telefonu, pozyskanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie oraz w trakcie wymiany korespondencji z Państwem.

Cele przetwarzania danych osobowych

Valians przetwarza Pani/Pana dane osobowe – jako osoby, kontaktującej się z Valians poprzez formularz kontaktowy – w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Valians, którym jest:

• nawiązanie kontaktu z Panią/Panem, w tym udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pytanie przesłane przez formularz kontaktowy;

• przedstawienie oferty lub warunków współpracy z Valians, w odpowiedzi na Pani/Pana pytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy Valians.

Okres przechowywania danych osobowych

Valians będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres utrzymywania bieżącej relacji z Państwem, tj. w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu ustania okresu przedawnienia).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Valians. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione, podmiotom świadczącym na rzecz Valians usługi IT, usługi z zakresu księgowości-rachunkowości lub usługi prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Valians realizuje prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te są następujące:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych osobowych

• prawo żądania sprostowania danych osobowych

• prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Valians).

Szczegółowa informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w pkt VI niniejszej polityki.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: valians@valians-international.com. W zgłoszeniu dotyczącym realizacji Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wskazanie informacji o Pani/Pana tożsamości (imię, nazwisko), które posłużą identyfikacji Pani/Pana tożsamości w celu realizacji powyżej wymienionych praw.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Na terytorium Polski organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA ZLECONYCH VALIANS BADAŃ, ANALIZ LUB ROZEZNAŃ RYNKOWYCH ORAZ NA POTRZEBY PROSPEKCJI BIZNESOWYCH, A TAKŻE NA POTRZEBY WSPARCIA KLIENTÓW VALIANS W NAWIĄZANIU RELACJI HANDLOWYCH ORAZ PRZEDSTAWIANIU OFERT WSPÓŁPRACY

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Valians International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, KRS: 0000410798, NIP: 6772367620, REGON: 122526213, tel. +48 12 631 12 89, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: valians@valians-international.com

Kategorie i źródło pozyskania danych osobowych

Valians przetwarza Państwa dane osobowe dla celów określonych poniżej w postaci: adresu e-mail, imienia, nazwiska lub numeru telefonu, opisu stanowiska/roli w strukturze reprezentowanego podmiotu. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa (np. w trakcie prowadzenia z Państwem korespondencji lub prowadzenia badań/ankiet z Państwa udziałem) lub są pozyskiwane z zewnętrznych źródeł, w tym publicznie dostępnych baz danych.

Podawanie danych osobowych dla opisanych powyżej celów nie jest wymogiem ustawowym i nie ciąży na Państwu taki obowiązek. Jeżeli jednak uczestnik nie poda nam powyższych danych osobowych, jego uczestnictwo w badaniach i analizach rynkowych, prospekcjach biznesowych oraz otrzymywanie ofert handlowych nie będzie możliwe.

Cele przetwarzania danych osobowych

Valians przetwarza Pani/Pana dane osobowe – jako osoby, kontaktującej się z Valians poprzez formularz kontaktowy – w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Valians, którym jest:

• przeprowadzanie analiz i badania rynku (rozeznanie rynku) oraz zbieranie opinii z Państwa udziałem na zlecenie klientów Valians;

• opracowywanie raportów, zestawień i analiz na zlecenie klientów Valians;

• dostarczenie klientom Valians kompleksowych i rzetelnych informacji na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w określonych sektorach,

• wspieranie klientów Valians w poszukiwaniu, nawiązywaniu, utrzymaniu lub rozwijaniu relacji biznesowych z Panią/Panem, jako potencjalnym kontrahentem.

Ponadto Valians może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe – w oparciu o udzieloną uprzednio przez Panią/Pana dobrowolną zgodę – w celu:

• przedstawienia Państwu oferty lub warunków współpracy z klientami Valians, na zlecenie których prowadzone są ww. działania (marketing bezpośredni klientów Valians),

• przekazywania Pani/Pana danych klientom Valians, korzystającym z usług Valians.

Okres przechowywania danych osobowych

Valians będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w szczególności przez okres prowadzenia badań i analiz lub prospekcji biznesowych z Pani/Pana udziałem, a także przez okres utrzymywania z Państwem relacji biznesowych

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Valians.
Valians będzie przekazywał swoim klientom i kontrahentom dane wykorzystywane na potrzeby, lub pozyskane w trakcie badań i analiz lub prospekcji rynkowych, wyłącznie w formie zanonimizowanych analiz i zestawień statystycznych, bez podawania jakichkolwiek informacji identyfikujących poszczególnych uczestników biorących udział w tych działaniach.
Jeżeli z uwagi na specyfikę danego badania zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwa danych osobowych klientom lub kontrahentom Valians, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni i poproszeni o uprzednie wyrażenie dobrowolnej zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych. Przekazanie danych w takim przypadku nastąpi wyłącznie za wyraźną i dobrowolną zgodą Pani/Pana.
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Valians usługi IT, usługi z zakresu księgowości-rachunkowości lub usługi prawne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Valians realizuje prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te są następujące:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych osobowych

• prawo żądania sprostowania danych osobowych

• prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, przetwarzania danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Valians).

Szczegółowa informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w pkt VI niniejszej polityki.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: valians@valians-international.com. W zgłoszeniu dotyczącym realizacji Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o wskazanie informacji o Pani/Pana tożsamości (imię, nazwisko), które posłużą identyfikacji Pani/Pana tożsamości w celu realizacji powyżej wymienionych praw.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Na terytorium Polski organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Osobie, której dane dotyczą (podmiotowi danych) przysługują następujące prawa względem jej danych osobowych, które są przestrzegane przez Valians:

Prawo podmiotu danych Opis prawa
Prawo do informacji Uprawnienie podmiotu danych do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora. Administrator realizuje to prawo poprzez publikację niniejszej polityki prywatności.
Prawo dostępu Uprawnienie podmiotu danych do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe podmiotu danych oraz uzyskania do nich dostępu oraz informacji, zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 RODO.
Prawo do sprostowania danych Uprawnienie podmiotu danych do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych Uprawnienie podmiotu danych określane także jako „prawo do bycia zapomnianym”. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane), podmiot danych ma prawo żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych, zaś administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Niemniej, istnieją pewne wyjątki od tego prawa, określone w art. 17 ust. 3 RODO (np. dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
Prawo do ograniczenia przetwarzania Uprawnienie podmiotu danych do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO (np. w przypadku zakwestionowania przez podmiot danych prawidłowości danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych). W takim jednak wypadku administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego
Prawo do przenoszenia danych Uprawnienie podmiotu danych do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo do przenoszenia danych przysługuje podmiotowi danych, jeśli przetwarzanie danych następuje w zautomatyzowanej formie na podstawie zgody podmiotu danych lub na podstawie umowy.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uprawnienie podmiotu danych do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
Prawo do wycofania zgody Uprawnienie podmiotu danych do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej administratorowi, w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji Uprawnienie podmiotu danych do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 22 ust. 2 RODO (np. gdy przetwarzanie opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Uprawnienie podmiotu danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych naruszyło przepisy RODO.

VII. ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

Środki wdrożone przez Valians obejmują w szczególności:

• wyłącznie upoważnieni pracownicy Valians mają dostęp do danych;

• przeszkolenie personelu Valians w zakresie ochrony danych osobowych,

• wdrożenie adekwatnych fizycznych, technicznych i proceduralnych zabezpieczeń danych osobowych, w szczególności w celu zapewnienia ich poufności i integralności;

• wdrożenie procedur bezpieczeństwa,

• szyfrowanie połączeń za pomocą protokołu SSL.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Valians nie przekazuje Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Valians będzie przekazywać Państwa dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony (np. Privacy Shield, o którym można przeczytać tutaj), lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej (dostępnych tutaj), bądź też w oparciu o wiążące reguły korporacyjne (więcej informacji dostępnych jest tutaj).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące niniejszego dokumenty prosimy wysyłać na adres: valians@valians-international.com.

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a także przepisy RODO.

• Niniejszy dokument można pobrać tutaj.

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.